Būvuzņēmējiem

Būvuzņēmējiem

Lai taupītu uz patstāvīgu tāmēšanas speciālistu algošanu uzņēmumā, piedāvājam profesionālu būvdarbu tāmēšanas pakalpojumu, kuru veic sertificēti, profesionālajā apritē esoši speciālisti.

Šajā pakalpojumā ietilpst:
- Cenu aptaujas vai konkursa būvdarbu tāmju sastādīšana valsts un pašvaldību iepirkumu vajadzībām, atbilstoši konkursa nolikumiem un LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtībai".
- Sarakste ar pasūtītāju konkursa gaitā par specifiskajiem jautājumiem tehniskā projekta un būvdarbu apjomu ietvaros.
- Būvdarbu apjomu un tāmju sastādīšana privātajiem iepirkumiem.
- Būvdarbu kalendārā laika grafiku sastādīšana.

Scroll Up