Būvuzraudzības pakalpojumi

Būvuzraudzības pakalpojumi

Būvuzraudzība ļauj pasūtītājam, kuram nav speciālas zināšanas būvniecības jomā, sekot darbības procesam, un vienmēr būt precīzi informētam par situāciju būvlaukumā. Šīs kontroles mērķis ir nodrošināt klienta tiesības un intereses būvdarbu veikšanas laikā, nepieļaut būvniecības vadītāju patvaļīgas atkāpes no apstiprinātā būvprojekta, kā arī atkāpes no būvprojekta un darba veikšanas projektā noteiktās darba veikšanas tehnoloģijas.
Būvuzraudzības procesā, atbilstoši akceptētā projekta dokumentācijai un normatīvajiem dokumentiem, tiek prasīts:
- Stingri kontrolēt objekta atbilstību celtniecības normām un prasībām nepieļaujot atkāpes iespējas no LBN prasībām.
- Piedalīties projektu organizācijā, izskatīt priekšlikumus iespējamai izmaksu samazināšanai.
- Stingri ievērot tehnoloģijas un kvalitātes prasību ievērošanu visa projekta veikšanas laikā.
- Regulāri informēt klientu par paveiktajiem darbiem.
- Savlaicīgi sastādīt nepieciešamo dokumentāciju un veikt nepieciešamās izmaiņas attiecībā uz konstatētajiem trūkumiem un defektiem.
- Analizēt projekta izpildes gaitu, finanses, materiālu piegādi.

Ieguvumi, ko sniedz būvuzraudzība:
- Būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzība,
- Precīza un korekta būvobjekta izbūve,
- Pieņemti un apmaksāti tikai tie darbi, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,
- Paveikto būvdarbu izpilddokumentācija, kas izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tehniskajiem normatīviem.

Scroll Up